Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) 20. § értelmében.

Hol és milyen határidőben élhet a fogyasztó az elállási jogával?

A fogyasztó elállhat a visszaigazolással létrejött szerződéstől a vevőszolgálati telefonszámunkon (+36 20 5157165) megtett szóbeli nyilatkozatával, vagy email címünkre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), küldött  vagy személyesen bármelyik üzletünkben részünkre átadott írásbeli nyilatkozatával 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - az áru visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a

- I. termék átvételének napjától számított 14 napon belül

- II. több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi,

- III. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben cégünk ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül cégünk megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

A termék visszaküldése

Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve vállalkozásunknak vagy az általunk a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni cégünkneknek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:

Puch Lászlóné EV. - mohacsiajandek.hu

 7700 Mohács Szabadság utca 1-3

Az elállás jogkövetkezményei

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő, azaz amennyiben a termék sérülésmentes és azon legfeljebb csak a kipróbáláshoz (vagyis a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához) szükséges használati nyomok fedezhetők fel, úgy a teljes vételár visszajár, ellenkező esetben az eladó értékcsökkenés érvényesítésére tarthat igényt. A fogyasztó viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő közvetlen költségeket (így az újbóli szállítás díját). Az eladó a visszaszállítás bonyolításában a vásárló kérésére, a vásárló költségén, segédkezik.

Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket az eladó, kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, az eladó saját költségén visszafuvarozza a terméket.

A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási nyilatkozat közlésekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az eladó nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az eladó mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha az eladó kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során az eladó  az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Mely esetekben nem érvényesíthető az elállási jog?

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

  •  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Helyettesítő termék

Ha  az eladó. a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a vásárlót megillető elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a az eladót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az eladó a vásárlót egyértelműen és pontosan tájékoztatja.

Tudjuk, hogy sikerünk záloga az elégedett vásárló. Köszönjük,hogy megtisztel bizalmával és kellemes vásárlást kívánunk!